08.06.2020

ZASADY DZIAŁANIA KINA SOKOLNIA W CZASIE PANDEMII

ZASADY DZIAŁANIA KINA SOKOLNIA W CZASIE PANDEMII

 

I. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO ZAKONCZENIU.

 1. Zaleca się (w miarę możliwości) zakup biletów kinowych tylko metodą on-line za pośrednictwem strony www.kinosokolnia.org lub stosowanie płatności bezgotówkowej w przypadku konieczności zakupu biletu w kasie kina.
 2. W czasie przebywania w budynku kina obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką przeznaczoną do tego celu.
 3. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich pracowników kina oraz widzów przebywających w sali kinowej podczas trwania seansu filmowego.
 4. Osoby nie stosujące się do pkt 2. nie będą wpuszczane na teren kina.
 5. W sali kinowej podczas trwania seansu obowiązuje całkowity zakaz spożywania artykułów spożywczych.
 6. Widzowie proszeni są o wchodzenie na seans filmowy do sali kinowej wejściem głównym z holu kina z zachowaniem zasad dystansu społecznego zgodnego
  z aktualnym stanem prawnym (2 metry).
 7. Wyjście widzów po skończonym seansie filmowym następuje tylko i wyłącznie wyjściami ewakuacyjnymi znajdującymi się po bokach sali kinowej kina
  z zachowaniem zasad dystansu społecznego zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
 8. Przed wejściem do sali kinowej widzowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk preparatami do tego przeznczonymi, umieszczonymi w dozownikach przy wejściu na salę kinową.
 9. Wyrzucanie zużytych maseczek lub rękawiczek po zakończonym seansie dozwolone jest wyłącznie do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych, posiadających oznaczenie „M”, znajdujących się na zewnątrz kina, tuż przy wyjściach ewakuacyjnych z sali kinowej.
 10. Zaleca się korzystanie z toalet w holu kina tylko przed lub w trakcie trwania seansu kinowego.
 11. W każdej z toalet jednorazowo może przebywać tylko jedna osoba (wyjątek stanowi opiekun osoby potrzebującej pomocy fizycznej).
 12. Gromadzenie się osób w holu kina, przy kasie oraz toaletach powinno uwzględniać dwumetrowy odstęp między osobami.
 13. W przypadku pytań, uwag lub zaobserwowania u siebie niepokojących objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem prosimy o  kontakt z obsługą lub kierownikiem kina tylko drogą telefoniczną pod numerami telefonu:  602 579 739;  510 583 193

 

II.  OGRANICZENIA LICZBY WIDZÓW W KINIE PODCZAS SEANSU KINOWEGO.

 1. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc w sali kinowej,
  z obowiązkiem zachowania jednego wolnego miejsca między widzami.
 2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 3. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 4. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełno-sprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 5. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Widok z miejscami na widowni dostępny jest na stronie internetowej kina (kinosokolnia.org) i wyświetlany podczas procedury zakupu biletów drogą on – line oraz na ekranie informacyjnym przy kasie w budynku kina.

 

III. INFORMACJE O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH ZAPOBIEGAWCZYCH, ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE WIDZÓW.

 1. Do dyspozycji wszystkich widzów pozostają dozowniki z preparatem wirusobójczym.
 2. Dozowniki znajdują się przy wejściu do kina, na salę kinową, przy wyjściach ewakuacyjnych z sali kinowej oraz w toaletach.
 3. W sali kinowej podczas trwania seansów w trybie ciągłym pracuje klimatyzacja, która wysysa zanieczyszczone powietrze, a następnie wtłacza świeże z zewnątrz budynku. W kinie nie jest stosowana wentylacja pracująca na zamkniętym obiegu powietrza.
 4. Sala kinowa jest wietrzona w przerwach między seansami.
 5. W przerwach między seansami, w sali kinowej dezynfekowane są fotele kinowe.
 6. W sposób ciągły (w miarę możliwości) wietrzone są pozostałe pomieszczenia kina (hol oraz toalety).
 7. Do dyspozycji widzów pozostają wszystkie toalety znajdujące się w holu kina.
 8. Przy wyjściach ewakuacyjnych z sali kinowej na zewnątrz oraz w wewnątrz
  w holu kina znajdują się dodatkowe pojemniki oznaczone litera „M” przeznaczone na zużyte środki higieny i ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki, chusteczki higieniczne.
 9. Wszystkie toalety oraz powierzchnie, z którymi stykają się widzowie w holu kina są sprzątane i dezynfekowane co godzinę.
 10. Do wycierania rąk w toaletach udostępnione są tylko ręczniki papierowe (mechaniczne suszarki do rąk są wyłączone).
 11. W każdej z toalet umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk oraz instrukcja zakładania i ściągania rękawiczek.
 12. Urządzenia systemów płatności bezgotówkowej są dezynfekowane po każdym kontakcie z klientem.

 

IV. ZALECENIA  DLA PERSONELU KINA

 

 1. Wszyscy pracownicy kina maja obowiązek zapoznania się z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus/ w zakresie odpowiadającym wykonywanym przez nich zadaniom a w szczególności oraz z Wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 1. Do pracy w kinie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wszyscy pracownicy są poinformowani, aby w razie niepokojących objawów nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasięgnęli porady medycznej – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 1. Optymalizacja liczby osób - obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę możliwości ograniczenie rotacji obsługi kina pomiędzy stanowiskami.
 1. W celu ograniczenia kontaktów między pracownikami zaleca się, aby tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywano do komunikacji m.in. telefony, pocztę elektroniczną, radiotelefony itp.
 1. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby co drugie miejsce siedzące pozostawało wolne, oraz aby liczba osób z nich korzystających była ograniczona do minimum.
 1. W miarę możliwości udostępnianie odrębnych pomieszczeń dla pracowników oraz osobnych sanitariatów.

 

 V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy (odseparować) i od innych osób i spowodować, aby najlepiej transportem indywidualnym udał się do domu i zgłosił do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Konieczne jest również pozyskanie danych kontaktowych klienta, co do którego takie podejrzenie wystąpiło. Niniejsze jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych czynności. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.
 1. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie
  z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 1. Fakt zaistnienia podejrzenia przebywania bezpośrednio w sali kinowej osoby
  z zarażeniem koronawirusem będzie skutkował odwołaniem kolejnych seansów z tego dnia, jeśli takie jeszcze miały się odbyć.

 

 VI. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ  KORONAWIRUSEM

 1. Odpady takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne), które zostały wytworzone przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wyrzucane są do pojemnika /worka na odpady zmieszane.
 1. Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące postepowania z odpadami zawarte są
  w Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę CVID-19 ( w czasie trwania pandemii/epidemii)

 

Sporządzono na podstawie „WYTYCZNYCH DLA KIN W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Dziedzictwa Narodowego.